Śnieg na dachach wygląda uroczo. Jednak jeden metr sześcienny mokrego śniegu waży nawet do 800 kg a lodu tonę. Stanowi to często katastrofalne w skutkach obciążenie dla konstrukcji nośnej budynku. Równie niebezpieczne dla nasze dla naszego zdrowia są sople lodowe i nawisy śnieżne. Z uwagi, że znajdują się one na wysokościach potrzebne są uprawnienia do pracy na wysokości by się z nimi uporać.

Właściciele obiektów budowlanych to firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. Jeśli nie dopilnują oni usunięcia śniegu z dachu grozi im mandat lub nawet zamknięcie obiektu przez Inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Specjaliści od usuwania śniegu

Nasza firma ma bogate doświadczenie w dozorze nieruchomości w okresie zimowym. Posiadamy odpowiedni sprzęt i zaplecze kadrowe do dbania o bezpieczeństwo na podległym Państwu terenie. Zatrudniamy pracowników z uprawnieniami do pracy na wysokości. Odśnieżamy, odkuwamy a nawet wywozimy śnieg gdy zajdzie taka potrzeba. Dbamy o podległe Państwu nieruchomości z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Odśnieżanie – aspekt prawny

Ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 r.nr 236, poz. 2008) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątania śniegu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników a ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) nakłada obowiązek dbania o drogi.

Poza oczywistym aspektem dbania o mieszkańców nieruchomości musimy mieć również na uwadze odpowiedzialność karną wynikającą z zaniedbań w tym zakresie. Jeżeli na terenie który jest naszą własnością dojdzie do szkody spowodowanej naszym zaniedbaniem i udowodniony zostanie związek przyczynowo skutkowy pomiędzy szkodą a zaniechaniem to spada na nas obowiązek wypłaty odszkodowania poszkodowanemu.